{ "status": "ok", "data": { "cart_bonuses": "0 ла<\/span>" } }